نوشته‌ها

مواد تمیز شونده جدید و مواد دو بخشی

مواد تمیزشونده جدید و مواد دوبخشی

محققان یک سیستم فوتوکاتالیستی مبتنی بر مواد در کلاس های چارچوب فلزی-ارگانیک ایجاد کرده اند. سیستم را می توان برای تخریب آلاینده های موجود در آب استفاده کرد، در حالی که همزمان هیدروژن نیز تولید می شود که می توان آن را استخراج و استفاده کرد.

تولید همزمان هیدروژن فتوکاتالیستی و تضعیف رنگ با استفاده از یک نور زمینه فعال فلز-ارگانیک انجام می شود.