نوشته‌ها

گرما تابستان برای زمستان

گرما تابستان برای زمستان با استفاده از سود پرک

ظریه این نوع ذخیره سازی گرما نسبتا ساده است: اگر آب را به یک چیزی حاوی سود پرک جامد یا غلیظ (NaOH) بریزید، مخلوط گرم می شود.

اکسوترمی رقیق است: انرژی شیمیایی به شکل گرما آزاد می شود. علاوه بر این، محلول سود پرک بسیار هیدروکسی است و قادر به جذب بخار آب می کند. گرمای متراکم بدست آمده در نتیجه باعث افزایش محلول سود پرک  می شود.

از راه دور نیز ممکن است: اگر ما انرژی را به یک محلول سود پرک  رقیق کنیم به شکل گرما، آب تبخیر می شود؛ محلول سود پرک بیشتر متمرکز می شود و بنابراین انرژی عرضه شده را ذخیره می کند.