تولید آب اکسیژنه

درحالی‌ که خاک مری مک با توجه به افزایش دما و طول عمر آب‌ اکسیژنه برای درمان ثابت مناسب    می باشد. با استفاده از بالاترین غلظت تولید آب ‌اکسیژنه مناسب برای روند تیمار ثابت خاک مقدار تخریب در خاک فلچر ۹۴ درصد بود. اما این مقدار در خاک مری مک در حدود ۴۸ درصد بود. با این ‌وجود تخریب ۹۸ درصدی PCB  در خاک مری مک توسط شرایط مناسب ‌تر برای درمان در محل خاک بدست آمد.

تجزیه و تحلیل محصولات تخریب‌شده توسط فرایندهای کروماتوگرافی گازی و طیف ‌سنجی جرمی هیچ گونه محصول تخریبی کلریدی را نشان نمی‌ دهد. اما بیانگر این موضوع می باشد که محصولات و فرآورده‌ های اکسیداسیون PCB در تولید آب اکسیژنه و خرید آب اکسیژنه به سرعت کلریدی شده و تخریب می‌گردند.

قیمت آب اکسیژنه

اساس کلی آنالیزهای شیمیایی به این طریق می باشد. که توسط آزمون هایی با کمک دستگاه ها و ابزارهای مورد نیاز به بررسی نمونه مورد نظر در روند قیمت آب اکسیژنه پرداخته و مقادیر مورد مطالعه را تعیین و استخراج می نمایند. یکی از این آزمون های مهم ، آزمون آنالیز کیفی مواد شیمیایی می باشد. که نتایج و داده های آن نقش بسزایی در تعیین قیمت آب اکسیژنه بر عهده دارند. و هدف این آزمون تعیین موجودیت و یا عدم موجودیت یک عنصر در ترکیب شیمیایی می باشد.

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه

مصرف آب اکسیژنه

پروتئین‌های فلوئورسنت سبز حساس به اکسید که به تازگی ایجاد شده ‌اند از لحاظ ژنتیکی با پروتئین‌های فعال ردوکس جفت شده ‌اند. و امکان تعادل سریع ROGFO-ORP1 را با یک زوج اکسایشی ردوکس خاص کاهش می دهند. اکنون دو کاوشگر بر پایه اصول گفته ‌شده در هنگام مصرف آب اکسیژنه در دسترس می‌باشند.

عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه

فروش آب اکسیژنه

زئولیت های طبیعی غنی ‌شده توسط آهن که از مناطقی در رومانی استخراج شده‌اند با موفقیت در روند اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیزوری یا اکسیداسیون پیشرفته فنل در فرایند تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفتند. الکترودهای اصلاح ‌شده با زئولیت کاربردهای زیاد و متنوعی در زمینه‌ های گوناگون پیدا کرده اند و اکثر الکترودهایی که در فرایند شیمی فروش آب اکسیژنه و  الکترو آنالیز توسعه یافته ‌اند ساختارشان بر پایه کربن اصلاح ‌شده با زئولیت طبیعی بوده‌ است.