شکل شش تولید اسید سولفوریک

تولید اسید سولفوریک

طیف اسید سولفوریک رامان که به‌تازگی ثبت ‌شده است تغییرات جریانی از حساسیت بسیار بالا را فراهم می‌کند. ازاین ‌رو روند نسبت سیگنال به سر و صدا در یک دامنه غلظت گسترده ۱۷ مولاری می ‌باشد. محققین طیف ‌ها را به حالت ‌های زیر تفسیر می‌کنند. ۱- ارائه هیچ مدرکی برای یونیزاسیون ناقص اسید سولفوریک در غلظت کم ۲- منعکس‌ کننده تنها یک رویداد زیر ۵ مولار ۳- نشان ‌دهنده یک ارتباط یونی تدریجی در ۵ تا ۱۲/۵  مولار ۴- نمایشگاه تغییرات ساختاری بیشتر سولفات در غلظت بالای ۱۲/۵ مولار  در فرآیند تولید اسید سولفوریک می باشد.

این نتیجه‌گیری با همبستگی طیف رامان با خواص فیزیکی و شیمیایی شناخته ‌شده اسید سولفوریک و تشابه ساختاری بین پارا سولفات‌ های پیشنهادی و ترکیبات و آنیون ‌های مرتبط تایید می‌گردد. تجزیه و تحلیل موضوعی رامان با رفتار الکترولیت اسید سولفوریک مغایرت دارد. این تناقض باید در تولید اسید سولفوریک برطرف شود و سپس از طریق تجزیه ‌و تحلیل جایگزین داده ‌های طیفی رامان برطرف گردد.

شکل هفت فروش متانول

فروش متانول

اهمیت سیستم مورد مطالعه در این مقاله به سلول سوختی متانول مستقیم مربوط می‌شود. به دلیل تحمل زیاد در برابر آلودگی مونو اکسید کربن آلیاژهای پلاتین دارای پتانسیل بالایی برای استفاده به ‌عنوان کاتالیزور برای کم کردن آب متانول در زمان فروش متانول هستند. به علاوه به دلیل اندازه کوچک و سه پیوند شیمیایی مختلف متانول ، هنگام مطالعه فعال سازی های انتخابی ، مسیرهای واکنش در مرحله فروش متانول بسیار جذاب می باشند.

روش آزمایش عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته که طیف سنجی جذب مادون قرمز می باشد. به ویژه برای شناسایی واسطه‌ های واکنش در یک سطح مناسب می باشد. اخیراً نشان داده شده ‌است که در دمای ۸۰ درجه کلوین متانول به عنوان مولکول سالم بر روی سطح تمیز و همچنین به علن دارا بودن پیوند اکسیژن جذب می شود. این یافته در کارهای قبلی که مربوط به جذب و واکنش متانول بر روی سطح تمیز بود تجدید نظر ایجاد کرد. که پیشنهاد شکست خود به ‌خودی پیوند OsH متانول را برای تشکیل متوکسی حتی در دمای ۸۰ درجه کلوین را می دهد.