نقش آب اکسیژنه در فرآیندهای فاگوسیتوز و همزیستی انگلی

خلاصه مقاله

فرآیند کاهشی اکسیژن مولکولی بوسیله یک تا چهار الکترون فرآورده های

آب اکسیژنه ، آنیون سوپراکسید و آب را  تولید می نماید

تشریح فرآیند کاهشی اکسیژن مولکولی و تولید فرآورده های مربوطه

تشریح فرآیند کاهشی آب اکسیژنه

طبق واکنش های فوق فرآیند کاهش چهار الکترون به مولوکول آب توسط اکسیداز سیتوکروم میتوکندریایی را مشاهده می نماییم. واکنش های اصلی مصرف کننده اکسیژن در سلولهای هوازی ، مسیرهای کوتاه تولید آب اکسیژنه و هیدروکسیلاسیون را تحت تاثیر قرار داده است. خرید آب اکسیژنه و مصرف آن برای  سلولها بسیار سمی و خطرناک بوده و یک فرآورده جانبی تولید شده از وواکنش های اکسیداز می باشد.

باید این نکته را مد نظر قرار داد که اکثر سلول های هوازی برای ایمن بودن در برابر آب اکسیژنه مقادیر زیادی از آنزیم های تجزیه کننده آب اکسیژنه ، کاتالاز ، گلوتاتیون پراکسیداز  را دارا می باشند از ویژگی سمیت آب اکسیژنه در فرآیندهایی مانند فاگوسیتوز جهت از بردن میکرو ارگانیسم های عفونی بهره برده می شود. امروزه واکنش هایی که شامل ترکیب آب اکسیژنه در خرید آب اکسیژنه می باشند.

به عنوان عوامل مهم دارای نقش فیزیولوژیکی شناخته می شوند. واکنش های جذب سریع اکسیژن و استفاده از آن جهت تولید و خرید آب اکسیژنه شامل واکنش های اولیه جذب سلولی همانند لقاح ، فاگوسیتوز و همزیستی انگلی می شود که داده های مربوط به آن  در جدول زیر آورده شده اند.

فرآیندهای تولید موردنیاز در خرید آب اکسیژنه

تولید آب اکسیژنه در عملکردهای مربوط به ماکروفاژها

ماکروفاژها سلول های بلعنده ای می باشند که توانایی از بین بردن انواع مختلفی از سلول ها و میکروارگانیسم ها را دارا می باشند.یکی از ویژگی های متمایزکننده پدیده فاگوستیز در واکنش های ایمنی غیراختصاصی که از مدتهای طولانی به عنوان یکی از عوامل دفاعی و میکروب زدایی بدن شناخته می شود جذب مولکول اکسیژن و ایجاد رادیکالهای اکسیژن فعال ، با همکاری پلی فورمونوکلرها و مونوسیت ها می باشد.

این فرآیند که محققین آن را انفجار تنفسی می نامند با افزایش اکسیداسیون گلوکز از طریق جابجایی هگزوز مونوفسفات قابل انجام هست و اکسیژن مصرفی در این فرآیند از طریق واکنش کاهشی اکسیژن به آب اکسیژنه تبدیل می گردد. سلول های فاگوسیتوزکننده توسط عوامل بیگانه موجود در خون یا توسط مواد محلول مانند میرستات استات و یا پپتیدهای شیمیایی تحریک می شوند

ذرات داخل شده توسط کیسه چه هایی با غشای سلول آمیخته و در بخشی غنی از گرانول تجمع پیدا می کنند و از این طریق تحریک سلولی را آغاز می نمایند . میتوکندری ها در درون خود کمبود نوتروفیل داشته اما با ازدیاد یوب کونیون مواجه هستند و کیسه چه های حاوی عوامل خارجی و جدا شده از این سلول ها با یونی کونیون ها اشباع شده اند و یونی کنیون های در ارتباط با نوتروفیل ها منجر به افزایش آزیدی و تشکیل مولکول آب اکسیژنه می شوند.

تحقیقات نشان می دهد که سوپراکسید شناسایی شده در این واکنش های اکسیداسیون در داخل کیسه چه ها برای آغاز یک فرآیند زنجیره ای و حساس به سوپراکسید دیسموتاز جهت تولید  مقادیر زیاد آب اکسیژنه بوده و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در سلول ههای فاگوسیتوزکننده تحریک شده کم می شود.

این مطالعات آشکارکننده نقش مهم سوپراکسید در واکنش کلی درمقایسه با نقش مختص به خود در بقیه مکان ها می باشد که نهایتا به عنوان یک فرآورده نهایی توسط فرآیند کاهشی به آب اکسیژنه تبدیل که این امر در خرید آب اکسیژنه بسیار حائز اهمیت می شود.

منبع: www.sciencedirect.com

پایداری سطحی اسید نیتریک بر روی آب
اختراع پارچه خنک کننده و یا عایق کننده خودکار
نیتروژن در مسیر سریع پیوند شیمیایی قرار می‌گیرد
پرورش گاه های مواد شیمیایی زمین در زیر زمین کشف شدند
الکترود صنعتی