قیمت متابی سولفیت سدیم

خلاصه

در این مطالعه با توجه به کاربرد گسترده متابی سولفیت سدیم در صنایع غذایی ، به بررسی برخی تاثیرات آن بر دستگاه گوارشی. و اثر گذاری آن بر قیمت متابی سولفیت سدیم پرداخته ایم. همچنین این مطالعه به آشکارسازی برخی اثرات این محصول بر دستگاه گوارشی به صورت آزمایشی نیز پرداخته است.

مقدمه

در روند تعیین قیمت متابی سولفیت سدیم بایستی به چندین نکته از جمله محل استفاده و نوع کاربرد آن توجه نمود. متابی سولفیت سدیم معمولاً به عنوان نگهدارنده استفاده می شود. در غذاها ، نوشیدنی ها و داروها برای کنترل قهوه ای شدن آنزیمی و غیرآنزیمی و عملکرد ضد میکروبی هنگام بلعیدن ، متابی سولفیت سدیم با آب واکنش می دهد. و منجر به تولید بی سولفیت ، دی اکسید گوگرد و سولفیت می شود. بنابراین ، به عنوان “عامل سولفات کننده” نامیده نیز می شود.

زیرا SO2 را آزاد می کند ، همچنین متابی سولفیت سدیم بلعیده شده ، در دستگاه گوارش جذب می شود. و از طریق گردش سیستمیک به تمام بافت ها توزیع می شود. اکسیداسیون کبدی سولفیت برونزا محدود است. بنابراین کبد بخش معینی از سولفیت دریافت شده را متابولیزه می کند. اما مقدار محدودی از اندام عبور کرده و وارد گردش خون سیستمیک می شود.

مطالعات نشان داده است که اکسیداسیون سولفیت می تواند. باعث آسیب اکسیداتیو در اندام هایی مانند کبد و کلیه شود. گرلین یک پپتید آسیله شده است که باعث ترشح هورمون رشد (GH) از هیپوفیز قدامی از طریق اتصال به گیرنده ترشح GH می شود. گرلین در گردش توسط سلولهای شبه X/A غدد پایه در معده تولید می شود.

در حالی که بقیه از سلولهای شبه X/A روده کوچک سرچشمه می گیرد. گیرنده های ترشح کننده هورمون رشد در بافتهای دیگری غیر از هیپوتالاموس و هیپوفیز وجود دارند. که نشان می دهد گرلین علاوه بر تحریک ترشح هورمون رشد ، اثرات دیگری نیز دارد.

برای خرید متابی سولفیت سدیم تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         04132907001
  • آقای مرتضی بخشایشی  09141032292
  • آقای رضا بخشایشی       09141032329
  • آقای امید بخشایشی      09145845529

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

بررسی فعالیت آنزیم XO و XDHدر مطالعات موثر بر قیمت متابی سولفیت سدیم

در مطالعات موثر بر قیمت متابی سولفی سدیم نتایج بیوشیمیایی فعالیت XO و XDH در بافتهای کبد ، قلب و کلیه در جداول زیر آورده شده است.

متابی سولفیت سدیم
90/10(+-)12/74 45/83(+-)8/33 Liver XO (mU/g protein)
71/13(+-)5/05 74/23(+-)10/16 Liver XDH (mU/g protein)
0/66(+-)0/17 1/72(+-)0/30 Liver XDH:XO
7/14(+-)0/90 7/63(+-)1/02 Heart XO (mU/g protein)
11/15(+-)1/35 10/89(+-)1/36 Heart XDH (mU/g protein)
1/59(+-)0/24 1/33(+-)0/19 Heart XDH:XO
6/22(+-)0/73 4/86(+-)0/39 Kidney XO (mU/g protein)
6/58(+-)0/55 6/14(+-)0/51 Kidney XDH (mU/g protein)
1/31(+-)0/28 1/33(+-)0/16 Kidney XDH:XO

در مقایسه با گروههای کنترل ، گرلین و متابی سولفیت سدیم + گرلین ، نسبت XDH/XO در کبد موشهای صحرایی تحت درمان با متابی سولفیت سدیم به طور قابل توجهی کاهش یافت. درمان با گرلین به طور قابل توجهی سطح XO کبد را کاهش داده. و نسبت XDH/XO را در مقایسه با موشهای تحت درمان با متابی سولفیت سدیم مورد بررسی قرار داد.و تفاوت معنی داری در فعالیت های XO و XDH اندازه گیری شده در قلب و کلیه همه گروه های آزمایشی مشاهده نگردید.

متابی سولفیت سدیم + گرلین گرلین
53/81(+-)7/84 50/75(+-)7/55 Liver XO (mU/g protein)
75/45(+-)5/58 69/18(+-)19/54 Liver XDH (mU/g protein)
1/22(+-)0/10 1/55(+-)0/31 Liver XDH:XO
5/81(+-)0/52 7/72(+-)0/70 Heart XO (mU/g protein)
7/32(+-)0/84 10/13(+-)1/00 Heart XDH (mU/g protein)
1/32(+-)0/16 1/37(+-)0/13 Heart XDH:XO
6/60(+-)0/59 4/46(+-)0/50 Kidney XO (mU/g protein)
6/50(+-)0/45 5/21(+-)0/87 Kidney XDH (mU/g protein)
1/44(+-)0/44 1/28(+-)0/26 Kidney XDH:XO

آزمون القاء نشانگرهای استرس  ER

در بررسی قیمت متابی سولفیت سدیم مشخص گردید. که درمان با آن باعث افزایش قابل توجهی در استرس ER در کبد می شود. که آن هم با افزایش بیان پروتئین تنظیم شده با گلوکز 78 (GRP78) و پروتئین همولوگ C/EBP (CHOP) در مقایسه با شاهد (C) ، گرلین (G) و Na2S2O5 + نشان داده می شود.

گروه های تحت درمان با گرلین در شکل زیر نشان داده شده اند. درمان با گرلین در مقایسه با موشهای تحت درمان با متابی سولفیت سدیم بیان مارکرهای استرس ER را در کبد کاهش داد. و تفاوت معنی داری در مارکرهای استرس ER اندازه گیری شده در قلب و کلیه همه گروه های آزمایشی مشاهده نشد.

شکل یک قیمت متابی سولفیت سدیم

شکل یک قیمت متابی سولفیت سدیم

بررسی فعالیت کاسپاز

در فرآیند مطالعه تاثیر گذارنده ها بر قیمت متابی سولفیت سدیم ، افزایش قابل توجهی در فعالیتهای کاسپاز -3 ، -8 و -9 در کبد موشهای صحرایی تحت درمان با Na2S2O5 نسبت به گروههای کنترل (C) ، گرلین (G) و Na2S2O5 + گرلین مشاهده شد. درمان با گرلین به طور قابل توجهی فعالیت کاسپاز -3 ، -8 و -9 کبد را در مقایسه با موشهای تحت درمان با Na2S2O5 کاهش داد.و تفاوت معنی داری در فعالیت های کاسپاز -3 ، -8 و -9 در قلب و کلیه در همه گروه های آزمایش مشاهده نشد.

شکل دو قیمت متابی سولفیت سدیم

شکل دو قیمت متابی سولفیت سدیم

آنالیز سطح پروتئین NF-κB p65در تحقیقات مرتبط با قیمت متابی سولفیت سدیم

در تحقیقات مرتبط با قیمت متابی سولفیت سدیم ، سطح پروتئین NF-κB اندازه گیری شده در کبد ، قلب و کلیه تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی نشان نداد. با این حال ، محققین افزایش NF-κB p65 فسفریله شده را در گروه های تحت درمان با متابی سولفیت سدیم مشاهده نمودند. که نشان می دهد استرس ER ناشی از Na2S2O5 باعث فعال شدن NF-κB در بافت کبد می شود.

شکل سه قیمت متابی سولفیت سدیم

شکل سه قیمت متابی سولفیت سدیم


شکل چهار قیمت متابی سولفیت سدیم

شکل چهار قیمت متابی سولفیت سدیم

بحث و بررسی در مورد کلیات آزمایشات موثر بر قیمت متابی سولفیت سدیم

آزمایسات موثر بر قیمت متابی سولفیت سدیم ، شواهد جدیدی را نشان می دهد. مبنی بر اینکه  مصرف 100 میلی گرم/کیلوگرم در روز متابی سولفیت سدیم به مدت 5 هفته منجر به استرس ER در کبد می شود. و منجر به فعال شدن XO ، کاسپاز -3 ، -8 و -9 نیز می شود. این اولین مطالعه ای است که تأثیر بلع متابی سولفیت سدیم  بر استرس ER در اندام های محیطی موش را ارزیابی می کند.

دوز سولفیت تجویز شده در این مطالعه با توجه به مطالعات قبلی ما که به منظور بررسی اثرات سطح بالای مصرف سولفیت طراحی شده بود ، تعیین شد. مقدار سولفیت خورده شده معمولاً به صورت معادل SO2  (SDE)  بیان می شود. این مطالعه اندازه گیری XDH و XO را به عنوان منبع تولید سوپراکسید و پراکسید هیدروژن فعال ارزیابی کرد.

همچنین این اولین مطالعه ای است که تأثیر مصرف زیاد سولفیت بر فعالیت XDH و XO را نیز ارزیابی می کند. زانتین دهیدروژناز یک مولیبدوپترین حاوی فلاوپروتئین است. که هیپوکسانتین را به زانتین و گزانتین را به اسید اوریک اکسید می کند.و  دارای دو زیر واحد مشابه شامل FAD ، مولیبدن ، و خوشه های Fe -S که انتقال الکترون را از بستر به گیرنده الکترون NAD+ تسهیل می کنند است.

در مدل حیوانی تجربی ما ، پروتئین های GRP78 و CHOP مرتبط با استرس ER در بافت کبد از طریق بلعیدن متابی سولفیت سدیم،  افزایش یافته و در صورت تجویز گرلین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. افزایش قابل توجه سطح پروتئین GRP78 ، به یک شاخص ثابت برای وجود استرس ER تبدیل شده است.

شکل پنج قیمت متابی سولفیت سدیم

شکل پنج قیمت متابی سولفیت سدیم

در سلولهای بدون تنش ، GRP78 به عنوان یک سرپرست در داخل ER عمل می کند. و برخی نیز می توانند به ER kinase شبه PKR (PERK) متصل شوند.  و هنگامی که پروتئین های باز نشده تولید می شوند. GRP-78  از PERK جدا شده و به پروتئین های باز نشده متصل می شود. بنابراین حفظ هموستاز در ER  را به چالش می کشد.

منبع:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278691514004943?via%3Dihub

شکل نه فروش آمونیاک
شکل پنج قیمت متابی سولفیت سدیم
شکل سه مصرف آب ژاول
شکل دو تولید آب ژاول
شکل پنج قیمت آب ژاول
شکل یک تولید اسید کلریدریک