فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت

خلاصه

مدل‌ سازی فیزیک و شیمیایی و بررسی‌ های تجربی فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت برای آزمایش تاثیر متقابل بازالت با اسید کلریدریک. جهت بررسی تاثیر آن ها بر فروش اسید کلریدریک انجام شده است.  ترکیب ‌های تعادلی فازهای مایع و جامد سیستم بازالت – کلرید هیدروژن و آب در این بررسی ‌ها محاسبه می‌شوند.

اثرات غلظت اسید کلریدریک و نسبت جرم مایع به جامد بر روی ترکیب فاز فراورده‌های واکنش سنجیده می شود. و مراحل استخراج آهن، آلومینیوم، کلسیم، سدیم و سیلیسیم به فاز مایع تعیین می‌گردد. و داده‌های حاصل از مدل‌سازی فیزیک و شیمیایی با داده‌ های تجربی قیاس می‌شوند. و درنهایت شرایط استخراج انتخابی اجزای بازالت در محلول اسید کلریدریک با بررسی اثرات آن ها بر روند فروش اسید کلریدریک مشخص گردیدند.

بررسی ارتباط فروش اسید کلریدریک با مدل ‌سازی فیزیک و شیمیایی فعل و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت

مدل سازی اثر متقابل در سیستم بازالت و اسید کلریدریک به وسیله تکنیک به حداقل رسانی انرژی آزاد با استفاده از بسته برنامه انتخاب‌ کننده در فرآیند فروش اسید کلریدریک منجر شد.

از داده‌ های مربوط به اجزای سازنده و فازهایی که انتظار شکل‌گیری آن‌ها در سیستم می رود. شعاع تأثیر یون‌ها و انرژی‌ های آزاد گیبس در مرحله تشکیل اجزای وابسته به‌عنوان مجموعه داده‌ های اولیه استفاده شد. در کل مجموعه داده‌ها حاوی ده جزء مستقل شامل آلومینیوم ،کلسیم، منیزیم، آهن و هیدروژن اکسیژن ،کلر ، سدیم و الکترون و حاوی نود و هشت. جزء وابسته شامل بیست و هشت فاز جامد و شصت و شش جز محلول های آب الکترولیت و  چهار جزء فرعی دیگر می باشد.

کمپلکس احتمالی ، هیدرولیز، تجزیه و پلیمریزاسیون طی محاسبات مراحل فروش اسید کلریدریک در فاز مایع در نظر گرفته شدند. بسته به قدرت یونی، ضرایب فعالیت اجزای محلول اسید کلریدریک با استفاده از یک فرایند تکراری توسط معادله  DEBYE-HUCKEL محاسبه شد. داده‌های ترمودینامیکی اولیه از پایگاه داده موجود در بستر برنامه انتخاب‌کنندهC  اخذ شده‌اند.

بررسی تاثیر نتایج محاسبات فعل و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت بر فروش اسید کلریدریک در جدول ها و نمودارهای زیر ارائه شده است

شکل یک فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر

شکل یک فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر


شکل دو فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر

شکل دو فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر


شکل سه فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر

شکل سه فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر


شکل چهار فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر

شکل چهار فعل ‌و انفعالات اسید کلریدریک و بازالت و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر

در واکنش تعادلی مقادیر اسیدیته‌ فاز مایع توسط غلظت اولیه اسید کلریدریک، ترکیب شیمیایی بازالت، دما و سایر پارامترها کنترل و بررسی می‌گردد. افزایش زیاد غلظت اسیدکلریدریک باعث افزایش محتوای سیلیسیم در محلول‌ها و رشد پتانسیل اکسایش ردوکس سیستم می‌گردد. به گونه‌ای که ترکیب کمی رسوبات بدون تغییر باقی می‌ماند.

منبع:https://link.springer.com/article/10.1134/S0036023609060059