فروش کربنات سدیم

خلاصه

اسید آمیدوسولفوریک و کربنات سدیم به عنوان استانداردهای تیتریمتری متری باز-اسید توسط تیتراسیون کولومتریک و روند تیتراسیون وزن سنجی شدند. اسید آمیدوسولفوریک مستقیماً توسط تیتراسیون کولومتریک با یون ‌های هیدروکسید الکتروژنی شده. و کربنات سدیم با استفاده از تیتراسیون برگشتی در هنگام خرید کربنات سدیم و فروش کربنات سدیم سنجش شد.

برای فروش کربنات سدیم و خرید کربنات سدیم  مقدار اضافی اسید سولفوریک که غلظت آن با تیتراسیون کولومتریک تعیین شده به کربنات سدیم اضافه شده. و سپس با استفاده از محلول سود پرک غلظت آن با تیتراسیون وزنی در حضور اسید سولفوریک تعیین و به صورت وزن سنجی اندازه گیری شد. دقت تیتراسیون کولومتریک برای اسید آمیدو سولفوریک و اسید سولفوریک با بررسی کارایی فعلی الکترولیز پالس و مقدار جریان الکترولیز استفاده شده و همچنین زمان صرف ‌شده برای یک تیتراسیون ارزیابی .

علاوه بر این شرایط خشک شدن برای استانداردهای اولیه با خلوص بالا به دلیل تغییر در روش اسید-باز تاثیر مهمی در نتایج تیتراسیون دارد. شرایط مناسب خشک شدن اسید آمیدو سولفوریک و کربنات سدیم با اندازه‌ گیری تغییر جرم ، تیتراسیون کولومتریک و تیتراسیون وزن سنجی در موقع خرید کربنات سدیم و فروش کربنات سدیم مورد بررسی قرار گرفت.

برای خرید کربنات سدیم تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         ۰۴۱۳۲۹۰۷۰۰۱
  • آقای مرتضی بخشایشی  ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲
  • آقای رضا بخشایشی       ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای امید بخشایشی      ۰۹۱۴۵۸۴۵۵۲۹

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

 مقدمه

اسید آمیدو سولفوریک و کربنات سدیم مواد بسیار مهمی در اندازه‌گیری اسید-باز در روند فروش کربنات سدیم می باشند. و توسط کمیته روش‌ های تحلیلی به ‌عنوان استانداردهای اولیه توصیه می شوند. آمیدو سولفوریک یک اسید قوی است و برای تعیین غلظت باز مانند هیدروکسید سدیم مورد استفاده قرار می گیرد. کربنات سدیم یک پایه ضعیف است و برای تعیین غلظت اسید مانند اسید سولفوریک و اسید کلریدریک استفاده می شود.

هر دو ماده در تیتراسیون اسید و باز بسیار مفید هستند با این‌حال برخی از بی‌ ثباتی ‌ها در فرآیندهای خشک کردن وجود دارد. ارزیابی فرایندهای خشک کردن برای استانداردهای اولیه با خلوص بالا لازم می باشد. زیرا شرایط خشک کردن به دلیل تغییر در روش اسید و باز تأثیر قابل ‌توجهی بر نتایج تیتراسیون دارد.

معرفی واحد کولیت سنجی در روند فروش کربنات سدیم

محققین به ‌تازگی یک سیستم کولیت سنجی کاملاً خودکار ابداع کرده‌اند که در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل یک فروش کربنات سدیم

شکل یک فروش کربنات سدیم

این واحد برای اعمال جریان از یک منبع جریان ثابت ، مقاومت های استاندارد و تایمر سوئیچینگ ساخته ‌شده. و به‌صورت سفارشی از ولت متر متر و شمارنده جهانی تشکیل شده است. مقاومت مورد استفاده به طور مناسب برای جریان ‌های مختلف اعمال شده در روند فروش کربنات سدیم  انتخاب شده است. مقدار جریان اعمال ‌شده بر اساس قانون اهم با استفاده از ولت متر متصل به موازات مقاومت استاندارد تعیین شده. و زمان اعمال شده با شمارنده جهانی بر اساس فرکانس مرجع ۱۰ کیلو هرتز اندازه‌گیری شد.

بررسی تغییرات توده های اسید آمیدو سولفوریک طی روند خرد شدن

شکل زیر تغییرات در توده ‌های اسید آمیدو سولفوریک را با خرد کردن و بدون خرد شدن در دماهای مختلف خشک کردن نشان می دهد.

شکل دو فروش کربنات سدیم

شکل دو فروش کربنات سدیم

اسید آمیدو سولفوریک به ‌طور قابل ‌توجهی در دمای بیش از ۱۰۰ درجه سانتی‌ گراد در زمان فروش کربنات سدیم بدست می آید. و سرعت افزایش جرم اسید آمیدو سولفوریک خردشده بیشتر از روند خرد کردن نمی ‌باشد. کمیته روش ‌های تحلیلی با اشاره به پایداری حرارتی اسید سولفوریک این نتیجه ‌گیری را کرد که اسید سولفوریک در دمای بالاتر از ۱۳۶ درجه سانتی‌گراد به سرعت تجزیه می‌شود.

و این روند تجزیه در دماهای پایین به آرامی پیش می رود بعلاوه اسید آمینه و سولفوریک در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌ گراد با آب و هوای مرطوب محیط اطراف تجزیه می‌شوند. و طی روند هیدرولیز به سولفات آمونیوم هیدروژن تبدیل می شود.

بررسی نمودارهای وابستگی در حضور کربنات سدیم ئر مرحله فروش کربنات سدیم

روند وابستگی روش آشکار به جریان الکترولیز در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل سه فروش کربنات سدیم

شکل سه فروش کربنات سدیم

طبق شکل فوق وابستگی کمی به جریان الکترولیز وجود دارد و جریان الکترولیز پایین ‌تر به زمان الکترولیز بیشتری نیاز دارد. که می‌ تواند منجر به کاهش بیشتر اسید آمیدو سولفوریک یا سنجش آشکار پایین ‌تر در مرحله فروش کربنات سدیم شود.

شکل زیر وابستگی روش آشکار به زمان تاخیر قبل از شروع الکترولیز و پس از معرفی نمونه با جریان الکترولیز ۱۰۰ میلی آمپر را نشان می دهد.

شکل چهار فروش کربنات سدیم

شکل چهار فروش کربنات سدیم

این وابستگی به شدت از دست دادن انتشار نمونه را نشان می دهد. برای الکترولیز ۰/۲ گرم اسید آمیدو سولفوریک با جریان ۱۰۰ میلی آمپر به مدت زمان ۳۳ دقیقه زمان و برای الکترولیز آن با جریان ۳۰ میلی آمپر به مدت ‌زمان ۱۱۰ دقیقه  زمان نیاز می باشد. وابستگی روش آشکار به زمان تأخیر طبق شکل فوق و وابستگی آن به جریان الکترولیز طبق شکل ۳ با یکدیگر در روند فروش کربنات سدیم بسیار سازگار می باشند. و این تحقیق اثرات افت انتشار را آشکار نموده است.

برآورد دقیق مقدار انتشار کار پیچیده ‌ای بوده زیرا روند انتشار از سطح مقطع محفظه‌های میانی ، تخلخل‌ های فیلترهای شیشه و سایر مواد تأثیر می پذیرد.

شکل زیر وابستگی روش فروش کربنات سدیم به دمای خشک شدن و مدت زمان خشک شدن را نشان می‌دهد.

شکل پنج فروش کربنات سدیم

شکل پنج فروش کربنات سدیم

همچنین شکل زیر وابستگی روش فروش کربنات سدیم به دمای خشک شدن طی مدت زمان ۴ ساعت را نشان می دهد.

شکل شش فروش کربنات سدیم

شکل شش فروش کربنات سدیم

روند نجزیه ای و ارتباط آن با دما و زمان خشک کردن

در سنجش ‌ها در دماهای مختلف خشک کردن و زمان خشک کردن متفاوت تفاوت ‌های معناداری در هنگام فروش کربنات سدیم وجود دارد. همان‌ طور که قبلاً توسط یکی از محققین گفته شده بود وابستگی ‌ها ناشی از روند تجزیه ای زیر می باشند.

شکل هفت فروش کربنات سدیم

شکل هفت فروش کربنات سدیم

مقدارهای بدست آمده روند عدم قطعیت برای پارامترهای مطرح شده در آزمایش

در گزارش قبلی یکی از محققین توانست با استفاده از یک تیتراسیون مستقیم توسط اسید کلریدریک غلظت ها را به ‌عنوان پایه کربنات سدیم در شرایط مختلف خشک کردن مقایسه نماید. بودجه عدم قطعیت اسید آمیدو سولفوریک و  فروش کربنات سدیم به ترتیب در جداول زیر نشان داده شده اند.

استاندارد نسبی عدم قطعیت منبع عدم قطعیت
۰٫۰۰۳۸ تکرار پذیری
۰٫۰۰۰۰۰۲۵ ثابت فارادی
۰٫۰۰۰۲۲ مقاومت استاندارد
۰٫۰۰۰۰۵ تایمر
۰٫۰۰۰۰۳۰ عملکرد سوئیچ
۰٫۰۰۰۱۵ ولت متر
۰٫۰۰۱۷ وزن سنجی اسید آمیدو سولفوریک
۰٫۰۰۳۰ جرم مولی اسید آمیدو سولفوریک
۰٫۰۰۵۲ عدم قطعیت ترکیب استاندارد
استاندارد نسبی عدم قطعیت منبع عدم قطعیت
۰٫۰۰۰۷۲ تکرار پذیری (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۰۰۰۲۵ ثابت فارادی (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۰۲۲ مقاومت استادارد (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۰۰۵ زمان الکترولیز ۱ (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۰۰۶۰ زمان الکترولیز ۲ (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۰۱۵ ولت متر (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۲۳ وزن سنجی (اسید سولفوریک)
۰٫۰۰۲۴ عدم قطعیت ترکیب استاندارد
۰٫۰۰۴۰ تکرار پذیری (کربنات سدیم)
۰٫۰۰۰۸۷ وزن سنجی (کربنات سدیم)
۰٫۰۰۰۶۶ جرم مولی (کربنات سدیم)

در مورد اسید آمیدو سولفوریک یک عدم قطعیت از تکرارپذیری تیتراسیون ، ثابت فارادی ، کالیبراسیون مقاومت ، فرکانس مرجع و ولت متر ، سرعت سوئیچینگ ، توزین نمونه و جرم مولی اسید سولفوریک در روند فروش کربنات سدیم بدست آمده است. این گزارش همچنان نشان داد که کربنات هیدروژن سدیم به عنوان ناخالصی با گرم شدن به کربنات سدیم تبدیل شده. و آب جذب شده در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌ گراد از آن جدا می‌گردد.

علاوه بر این تجزیه کربنات سدیم در حدود ۴۰۰ درجه سانتی ‌گراد رخ داده است. در این مطالعه محققین محققین کربنات سدیم را با یک تیتراسیون دو مرحله‌ای مورد سنجش قرار دادند تا نتایج دقیق‌ تری بر اساس روند مطالعات به دست آورند. غلظت اسید سولفوریک توسط تیتراسیون کولومتریک و تیتراسیون برگشتی پس از افزودن بیش از حد اسید سولفوریک به کربنات سدیم با استفاده از محلول سود پرک که غلظت آن براساس غلظت اسید سولفوریک تعیین شده بود به صورت وزنی تعیین گردید.

نحوه حذف تولید دی اکسید کربن طی روند خنثی سازی

با استفاده از این روش تولید دی ‌اکسیدکربن در فرایند خنثی ‌سازی با جوشاندن محلول به طور کامل حذف شد. و روش مرتبط با سیستم بین ‌المللی واحدها به دست آمد. محققین همچنین تغییرات در سنجش ‌های کربنات سدیم را پس از خشک کردن در محدوده ۲۳۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گرادی به مدت ۲ تا ۲۴ ساعت به همراه مواد قرار داده شده در شرایط مرطوب اندازه گیری کردند.علاوه بر این ثبات کوتاه ‌مدت محلول‌ های اسید سولفوریک و سود پرک نیز برای تخمین عدم قطعیت روش فروش کربنات سدیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مراحل اصلی و اساسی تعیین و تیترسنجی کربنات سدیم

تعیین کربنات سدیم ۳ مرحله اساسی دارد که شامل تعیین غلظت اسید سولفوریک توسط تیتراسیون کولومتریک ، تعیین غلظت محلول سود پرک توسط تیتراسیون وزنی با اسید سولفوریک و تیتراسیون برگشتی فروش کربنات سدیم با استفاده از اسید سولفوریک و محلول سود پرک. همچنین تیتراسیون اسید سولفوریک به همان روش تعیین اسید آمیدو سولفوریک به شکل محلول.

برای تیتراسیون وزنی محموله سود پرک تقریباً ۲ گرم محلول اسید سولفوریک یا محلول سود پرک توسط یک سرنگ پلاستیکی توزین شده با یک سوزن PFA  یا یک PEEK هنگامی‌که گاز آرگون به بالای سطح محلول منتقل می شود تیتر شد. استانداردهای اسید-باز ، اسید آمیدو سولفوریک و کربنات سدیم توسط تیتراسیون کولومتریک و روند تیتراسیون وزن سنجی شد. برای تیتراسیون کولومتری عدم اطمینان و دقت با بررسی وابستگی‌ها به جریان الکترولیز و اندازه نمونه مورد استفاده و کارایی محفظه‌ های میانی در فرآیند فروش کربنات سدیم ارزیابی شد.

شرایط خشک شدن نیز با اندازه ‌گیری جرم تیتراسیون کولومتریک و تیتراسیون برگشتی اندازه گیری شد. مؤسسه ملی سنجش ، اسید سولفوریک و کربنات سدیم  را به ‌عنوان CRM بر اساس روش‌ های این مطالعه معرفی نموده است. این CRM ها از دقت و قابلیت ردیابی بالایی در سیستم SI برخوردار بوده و با سایر CRM های مؤسسه ملی اندازه‌گیری تائید شده ‌اند.

آزمایشگاه های میدانی و محققین می‌توانند آن‌ها را مستقیماً به دست آورند و تولیدکنندگان معرف می تواند از آن‌ها برای تهیه مواد مرجع ثانوی استفاده کنند. CRM های بسیار قابل ‌اطمینان تری اکنون در دسترس بوده و به‌طور قابل‌ توجهی در دستیابی به داده ‌ها و نتایج تحلیلی دقیق  هنگام فروش کربنات سدیم کمک می کنند.

منبع:https://link.springer.com/article/10.1007/s00769-010-0646-0

شکل چهار تولید کربنات سدیم
شکل یک فروش کربنات سدیم
شکل نه مصرف کربنات سدیم
مقاومت فشردگی پودر
قیمت کربنات سدیم شکل 1