فروش متانول

خلاصه

در این مطالعه از روند طیف ‌سنجی جذبی مادون قرمز ، تبدیل فوریه و دفع برنامه ‌ریزی ‌شده دما برای بررسی واکنش‌ های خرید متانول و فروش متانول روی سطح تمیز در محدوده دمایی ۸۰ تا ۶۰۰ درجه کلوین استفاده شده است.  مشخص شده است که تکامل حرارتی متانول با شکستن پیوند و OsH آغاز می‌شود. و یک گونه متوکسی قائم را تشکیل می دهد این واکنش نیاز به بازپخت تا دمای ۱۸۰  درجه کلوین دارد. و برای لایه‌ های متراکم به موازات دفع مولکولی پیشروی می کند.

در دمای ۲۲۰ درجه کلوین گونه غالب سطح  متوکسی می باشد. با این‌حال تجزیه آن به سه هیدروژن و  مونو اکسید کربن در این دما آغاز می گردد. همانگونه که از ظاهر و حالت مونو اکسید کربن استنباط می‌شود متوکسی در یک محدوده دمایی محدود و مختصر به شکل پایدار می باشد. با این ‌وجود متوکسی تشکیل‌ شده در دمای ۲۲۰ درجه کلوین می تواند در ۳۲۰ تا ۳۴۰ درجه کلوین توسط انسداد سایت سطح از طریق جذب هم‌ زمان مونو اکسید کربن در زمان خرید متانول و فروش متانول تثبیت شود.

هیدروژن و مونو اکسید کربن محصولات واکنش حاصل از تجزیه متوکسی در بازه دمایی ۳۳۰ تا ۴۷۰ درجه کلوین می باشند. یک تفسیر کاملاً جدید در مورد تولید آب  شناسایی‌ شده در دفع حرارتی در دمای ۱۹۰ درجه کلوین ارائه شده است. بر اساس آزمایش با ایزوتوپ ‌های مختلف متانول و اکسیژن محققین نشان دادند. که هیدروژن گروه هیدروکسیل متانول و اکسیژن سطح که باقی مانده ‌اند به تشکیل آب کمک می کنند.

ازآنجا که به نظر می‌رسد ترکیب هیدروژن انتزاعی با دوتریم جذب‌ شده مقداری ناچیز می باشد. پیشنهاد می شود هیدروژن استخراج ‌شده از متانول مستقیماً با اکسیژن سطح واکنش دهد. همچنین فرضیه قطع پیوند CSO  که مدت ‌ها اعتقاد بر این بود که به‌ عنوان کانون اصلی واکنش به سمت تشکیل آب عمل می کند قطعاً در  هنگام خرید متانول و فروش متانول قابل رد می‌ باشد.

برای دریافت قیمت و خرید متانول تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         ۰۴۱۳۲۹۰۷۰۰۱
  • آقای مرتضی بخشایشی  ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲
  • آقای رضا بخشایشی       ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای امید بخشایشی      ۰۹۱۴۵۸۴۵۵۲۹

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

 مقدمه

اهمیت سیستم مورد مطالعه در این مقاله به سلول سوختی متانول مستقیم مربوط می‌شود. به دلیل تحمل زیاد در برابر آلودگی مونو اکسید کربن آلیاژهای پلاتین دارای پتانسیل بالایی برای استفاده به ‌عنوان کاتالیزور برای کم کردن آب متانول در زمان فروش متانول هستند. به علاوه به دلیل اندازه کوچک و سه پیوند شیمیایی مختلف متانول ، هنگام مطالعه فعال سازی های انتخابی ، مسیرهای واکنش در مرحله فروش متانول بسیار جذاب می باشند.

روش آزمایش عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته که طیف سنجی جذب مادون قرمز می باشد. به ویژه برای شناسایی واسطه‌ های واکنش در یک سطح مناسب می باشد. اخیراً نشان داده شده ‌است که در دمای ۸۰ درجه کلوین متانول به عنوان مولکول سالم بر روی سطح تمیز و همچنین به علن دارا بودن پیوند اکسیژن جذب می شود. این یافته در کارهای قبلی که مربوط به جذب و واکنش متانول بر روی سطح تمیز بود تجدید نظر ایجاد کرد. که پیشنهاد شکست خود به ‌خودی پیوند OsH متانول را برای تشکیل متوکسی حتی در دمای ۸۰ درجه کلوین را می دهد.

یک توافق وجود دارد که بازپخت در محدوده ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه کلوین منجر به تشکیل یک  نوع غالب سطح می‌ شود. که بدون شک به ‌عنوان متوکسی با جهت‌ گیری محور مونو اکسید کربن ، موازی سطح طبیعی شناخته می شود. این موضوع با استفاده از گونه‌ های سطح دارای برچسب ایزوتوپی بیشتر در این مقاله در روند فروش متانول شرح داده شده ‌است.

روند مقایسه ای طیف های مولکول های جدا و جذب شده در روند فروش متانول

در طی تحقیقات از چندین نوع ایزوتوپ متانول استفاده شده است. مقایسه طیف مربوط به مولکول های جدا شده و جذب ‌شده در سطح تمیز در دمای ۸۰ درجه کلوین در شکل زیر در روند فروش متانول نشان داده شده است.

شکل یک فروش متانول

شکل یک فروش متانول

طبق شکل فوق بدیهی است که حالت ‌های مختلف در معرض تغییرات مشخص ایزوتوپی قرار دارند.

بررسی تغییرات حالن های ارتعاشی و ایزوتوپی متانول

انتساب حالت ‌های ارتعاشی در جدول زیر آورده شده است.

حالت نسبت داده شده CD3OH CH3OD CH3OH CH3(18)OH
V(CO) ۹۴۶ ۹۷۵ ۹۷۴ ۹۴۹
نا هم فاز ۸۶۰ ۸۵۴ ۱۰۶۱ ۱۰۶۱
هم فاز ۱۲۴۴ ۱۲۰۷ ۱۳۰۵ ۱۲۹۹
حالت های کششی ۲۰۶۵ ۲۸۲۲ ۲۸۲۳ ۲۸۲۴
در تشدید فرمی ۲۱۹۰ ۲۹۲۶ ۲۹۲۷ ۲۹۲۵
با تنوع ۲۲۳۲ ۲۹۶۹ ۲۹۷۰ ۲۹۷۰
حالتهای خمش ۲۲۵۰ ۲۹۹۴ ۲۹۹۵ ۲۹۹۴

تغییرات ایزوتوپی دو ایزوتوپ مشخص متانول به طور مفصل در یک  روند انتشاری همراه با بحث در مورد الگوهای جا به‌ جایی حالت‌ های به شدت جفت شده در فرآیند فروش متانول مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

شکل زیر یک طرح کانتور از طیف ارتعاشی را نشان می‌دهد. که توصیف تکامل حرارتی چند لایه ‌ای متانول جذب ‌شده در سطح تمیز را در دمای ۸۰ درجه کلوین  در فروش متانول نشان می دهد.

شکل دو فروش متانول

شکل دو فروش متانول

قسمت A شکل بالا محدوده طیفی ۷۰۰ تا ۱۵۵۰ را پوشش می دهد و نوارهای قوی را در محدوده ۷۴۰ تا ۱۴۵۰ در دمای ۸۰ تا ۱۴۰ درجه کلوین نشان می دهد. خمش خارج از صفحه OsO ، کشش CH3 به ترتیب به حالت‌ های چند لایحه اختصاص داده می شوند. در قسمت C شکل بالا حالت‌ های V(CH3)   که با رزونانس فرمی با نقش و نگارهای مختلف حالت ‌های خمش CH3  وجود دارند. در محدوده ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰  در روند فروش متانول مشاهده می شوند.

قسمت B شکل فوق طیف V(CO)  از مونو اکسید کربن را که طی تجزیه CH3O در دمای بالاتر از ۲۱۰ درجه کلوین تولید می‌شود را پوشش می دهد.

آنالیز سیگنال U31 و رابطه آن با دفع مولکولی متانول در فرآیند فروش متانول

در شکل زیر سیگنال U31 وجود قله ‌های اضافی در دمای ۱۷۰ و ۲۱۶ درجه کلوین را نشان می دهد. پیشنهاد می‌شود که مورد اول به دلیل دفع مولکول ‌های متانول دارای پیوند ضعیف در لایه دوم یا طی روند دفعی لایه اول با لایه شیمیایی متراکم در فرآیند فروش متانول بسته ‌شده باشد.

شکل سه فروش متانول

شکل سه فروش متانول

سومین قله دفع U31 در دمای ۲۱۶ درجه کلوین به روند دفعی لایه فروش متانول شیمیایی جذب ‌شده نسبت داده شده ‌است. که به موازات آن یک تغییر تدریجی در طیف ارتعاشی در محدوده ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه کلوین رخ می دهد. به طور مشخص واکنش متانول و CH3 و هیدروژن هستند که در این محدوده دمایی صورت می‌گیرند.

تجزیه و تحلیل طیف IRAS   و باند های مربوط به آن در فرآیند فروش متانول

در دمای ۲۱۰ درجه کلوین طیف IRAS در قسمت های C  و A  شکل ۲ تحت سلطه گونه‌ متوکسی قرار دارند. که باند های آن در جدول زیر در زمان فروش متانول ذکر شده ‌اند.

حالت های

نسبت داده شده

CD3O

۲۲۰ K

CH3O

۲۲۰ K

CD3OH

۱۲۰ K

CD3OH

۸۰ K

CH3OH

۱۲۰ K

CH3OH

۸۰ K

حالت های ارتعاشی ۲۰۶۶ ۲۸۱۲ ۲۰۶۱ ۲۰۶۵ ۲۸۱۳ ۲۸۲۳
رزونانس فرمی ۲۱۱۴ ۲۸۶۶ ۲۱۹۷ ۲۱۹۰ ۲۹۲۶ ۲۹۲۷
با گوناگونی ۲۱۶۳ ۲۹۲۶ ۲۲۱۸ ۲۲۳۱ ۲۹۵۳ ۲۹۶۹
حالت های خمش ۲۲۴۱ ۲۲۵۰ ۲۹۸۳ ۲۹۹۴

لایه ‌های پوششی متشکل از مولکول های عمدتاً جدا شده به تعداد نسبتاً کمی قله باریک می‌شوند. به دلیل برهم‌ کنش جاذب ها با یکدیگر به‌عنوان مثال خوشه ‌بندی مولکول ‌های متانول با ایجاد پیوندهای هیدروژنی بحث در این موارد را آسان‌تر از لایه‌های متراکم با نوارهای گسترده آن‌ها می کند. انتساب حالت‌ های ارتعاشی در جدول فوق در هنگام فروش متانول خلاصه شده است.

مخلوطی از حالت‌ های ارتعاشی نشان داده شده است اکثراً آن‌ ها هنوز به دلیل فروش متانول خوشه ‌ای می‌ باشند. درحالی‌ که نوارهای باریک جدید متعلق به یک نوع متوکسی قائم می باشند. با افزایش دما به محدوده ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه کلوین این‌ گونه تولید شده توسط هیدروژن انتزاعی از گروه هیدروکسیل متعلق به متانول به ترکیب سطح غالب تبدیل می‌شود. به موازات تشکیل آن دفع مولکولی فروش متانول برای لایه ‌های میانی و متراکم مشاهده می‌ شود. که  از حدود ۱۸۰ درجه کلوین شروع می ‌شود و حداکثر مقدار آن بین ۲۱۵ تا ۲۲۰ درجه کلوین است. ظاهراً موانع فعال سازی برای هر دو فرایند فروش متانول خیلی  متفاوت نمی ‌باشند.

تجزیه و تحلیل روند متوکسی در سایر سطوح فلزی طی پروسه فروش متانول

گزارش ‌های موجود در مورد متوکسی در سایر سطوح  فلزی طیف ‌های کاملاً مشابه آنچه در شکل زیر نشان داده شده‌ است را گزارش می دهد.

شکل چهار فروش متانول

شکل چهار فروش متانول

شکل‌گیری و تجزیه متوکسی در شکل زیر نشان داده شده ‌است که انتگرال های وابسته به دما قله های مشخصه فروش متانول ، متوکسی و مونو اکسید کربن را نشان می دهد.

شکل پنج فروش متانول

شکل پنج فروش متانول

روند تجزیه متوکسی در دمای ۲۶۰ درجه کلوین به پایان می‌ رسد. جایی که تقریباً تمام ویژگی ‌های متوکسی در طیف IRAS از بین رفته و باند مونو اکسید کربن به حداکثر شدت خود می ‌رسد. جالب توجه است که می‌توان با جذب هم‌ زمان مقدار زیادی مونو اکسید کربن ، متوکسی را در سطح بین دمای ۳۲۰ تا ۳۴۰ درجه کلوین تثبیت نمود. به منظور جلوگیری از هم ‌پوشانی قله V(CO)  با حالت ‌های کششی V(CD)  در زمان فروش متانول انتخاب شده است.

همچنین ممکن است برای جلوگیری از هم‌ پوشانی مونواکسید کربن و حالت‌ های مربوط به متوکسی ترکیب CH3O و مونو اکسید کربن معمولی انتخاب شود. برای پوشش ‌های اولیه متانول که معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد می باشند حداکثر مقدار متوکسی تقریباً حاصل شده است. طبق شکل زیر انتگرال قله VC(CH3) متوکسی تقریباً ثابت شده و به سمت ۰٫۶% در مرحله فروش متانول هم‌گرا می شود.

شکل شش فروش متانول

شکل شش فروش متانول

با این حال مقدار متانول جاذب هنوز بیش از یک مرتبه از مقدار کمتر در حدود ۲ تا ۳ مولار است. پیشنهاد بر این است که تجمع هیدروژن متانول به منظور ایجاد متوکسی در مسیر واکنش ترجیحی برای پوشش‌ های متانول کم و متوسط است. درحالی‌که برای لایه‌ های ضخیم دفع مولکولی بیشتر و بیشتر می شود.

شماتیک ارائه‌ شده در شکل زیر خلاصه ‌ای از فرآیندها و واکنش‌ های مختلف فروش متانول در سطح تمیز بر اساس مشاهدات محققین می ‌باشد.

شکل هفت فروش متانول

شکل هفت فروش متانول

برای لایه‌های متراکم این واکنش در دمای کمی بالاتر ادامه می ‌یابد زیرا برای تولید سایت‌ های جذب خالی برای گونه ‌های محصول واکنش به جذب دانه ای  مولکولی نیاز است.

منبع:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp9094722

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه
عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه