فروش آب اکسیژنه

خلاصه:

این مطالعات نشان می دهد که توف آتش‌ فشانی زئولیتیک طبیعی که با آهن غنی شده است. به سبب استفاده به‌ عنوان ماده جاذب در تصفیه فاضلاب‌ ها می‌تواند به صورت اصلاح ‌کننده مؤثر در تشخیص الکتروکاتالیستی فروش آب ‌اکسیژنه و خرید آب اکسیژنه بازیافت گردد.

پس از تجزیه و تحلیل ‌های فیزیکی و شیمیایی نمونه‌ های توف توسط روش‌ هایی ازقبیل فروش آب اکسیژنه و تجزیه و تحلیل شیمیایی، پراش اشعه ایکس، اسکن با میکروسکوپ الکترونی،. طیف‌سنجی مادون قرمز، اسپکتروسکوپی اشعه ایکس پاسخ الکتروشیمیایی زئولیت های غنی ‌شده توسط آهن بر اساس عملکرد الکترودهای خمیر کربن جامد اصلاح شده‌ اند.

همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کانون ‌های آهن در زئولیت ها الکتریکی می‌باشند. و در هنگام فروش آب اکسیژنه و خرید آب اکسیژنه ، آن‌ ها به‌عنوان الکتروکاتالیست در فرایند ولتامتری و تشخیص آمپومتریک آب‌ اکسیژنه عمل می‌کنند.

برای خرید آب اکسیژنه تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         ۰۴۱۳۲۹۰۷۰۰۱
  • آقای مرتضی بخشایشی  ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲
  • آقای رضا بخشایشی       ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای امید بخشایشی      ۰۹۱۴۵۸۴۵۵۲۹

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه:

زئولیت ‌ها به جهت انتخاب اندازه ترکیبی و ظرفیت تبادل یونی در روند فروش آب اکسیژنه شناخته شده می‌باشند. و این خصوصیات از ساختار بلوری و ترکیب آلومینا سیلیکاتی آن‌ها ناشی می شود. به خاطر کم‌ هزینه بودن و دسترسی آسان به مناطق زئولیت دار، زئولیت های طبیعی به ‌عنوان ماده جاذب برای حذف فلزات سنگین مانند آهن، روی، سرب ، نیکل.  و غیره از فاضلاب‌های گوناگون مانند فاضلاب ‌های  فرآیند آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند.

موقعی که از زئولیت ‌ها در فرایند تصفیه فاضلاب استفاده می شود زئولیت های طبیعی اشباع‌ شده مجدداً تولید شده و در فرایند وارد می شوند. یا به بخشی از دیگر فرآیند ها تبدیل می‌گردند مانند فرآیند های کاتالیزوری یا الکتروشیمیایی در هنگام فروش آب اکسیژنه .

زئولیت های طبیعی غنی ‌شده توسط آهن که از مناطقی در رومانی استخراج شده‌اند.  با موفقیت در روند اکسیداسیون هوای مرطوب کاتالیزوری یا اکسیداسیون پیشرفته فنل در فرایند تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفتند. الکترودهای اصلاح ‌شده با زئولیت کاربردهای زیاد و متنوعی در زمینه‌ های گوناگون پیدا کرده اند. و اکثر الکترودهایی که در فرایند شیمی فروش آب اکسیژنه و  الکترو آنالیز توسعه یافته ‌اند ساختارشان بر پایه کربن اصلاح ‌شده با زئولیت طبیعی بوده‌ است.

کاربردهای کلی الکترود های کربنی به همراه زئولیت در روند فروش آب اکسیژنه

کاربرد های الکترود های بر پایه کربن را در روند تجزیه و تحلیل الکتریکی می توان در دسته‌ بندی ‌های زیر طبقه‌ بندی نمود:

۱- تشخیص ولتامتری پس از تمرکز و تجمع در مدار باز ، جایی که آنالیت هدف عمدتاً فروش آب اکسیژنه به همراه یک کاتیون فعال در روند اکسایش ردوکس می ‌باشد.

۲- تشخیص مستقیم آمپومتریک یا ولتامتری توسط روند الکتروکاتالیزی که شامل واسطه ‌های ردوکس محصور شده در قفس ‌های زئولیت می ‌باشد.

۳- تشخیص آمپو متریک غیر مستقیم گونه ها و نمونه های غیر الکتریکی که مطمئناً بهترین کاربرد در  فرآیند فروش آب اکسیژنه می باشند. زیرا الکترود ها از روند تبادل یونی و انتخاب سایز بهره می‌برند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی نمونه های طبیعی زئولیت دار

نمودار شماره 1 فروش آب اکسیژنه

نمودار شماره ۱ فروش آب اکسیژنه

نمودار فوق که پراش اشعه ایکس بدست آمده از روی پودر کل مواد در فروش آب اکسیژنه می باشد. نشان ‌دهنده حضور عمده کلینو پتیلولیت به ‌عنوان اصلی ‌ترین گونه زئولیت می باشد. جمع ‌بندی نیمه کمی از پراش اشعه ایکس نشان ‌دهنده این موضوع می‌باشد. که مقدار زیادی در حدود ۷۰% از کل ترکیب ‌های متبلور توف  می باشد. و سایر مواد شناسایی‌ شده به ترتیب عبارتند از کوارتز، آلبیت و مونتموریلونیت.

بررسی نمونه های مشاهده شده در فرآیند پراش اشعه ایکس

تجزیه و تحلیل شیمیایی عمده سنگ وجود مقادیر قابل ‌توجهی از اجزای ثانویه یا هیدراته را نشان   می دهد. همان طور که با مقادیر بالای ازدست‌ رفته در هنگام احتراق نشان داده شده ‌است Lol=%12.15  می‌باشد.

بادر نظر گرفتن مقدار میانگین Lol=%15 برای کلینوپتیلولیت خالص می توان مقدار این ماده معدنی موجود در نمونه‌ها در نمونه را در تعامل با داده‌ های پراش اشعه ایکس در حدود ۷۰% تخمین زد.

عنصر درصد
اکسید سیلیسیوم ۲۵/۶۶
اکسید تیتانیوم ۲۱/۰
اکسید آلومینیوم ۱۶/۱۲
اکسید آهن ۳۵/۱
اکسید کلسیوم ۴۸/۴
اکسید منیزیوم ۲۰/۰
اکسید سدیم ۶۰/۱
اکسید پتاسیم ۶۰/۱

جدول فوق نشان‌دهنده وجود عنصر آهن در این ماده اولیه می باشد. از این‌ رو که وجود هر نوع اکسید آهن در هنگام فروش آب اکسیژنه در طیف پراش اشعه ایکس قابل اثبات نمی‌باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که آهن احتمالاً به‌عنوان گونه ‌های درون چارچوبی وجود دارد.

بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه های توف آتشفشانی

عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه

تصویر فوق که توسط میکروسکوپ الکترونی از نمونه توف آتش‌ فشانی زئولیت خام گرفته شده است. نشان می‌دهد که زئولیت به‌ عنوان بلور های کلینوپتیلولیت جدولی وجود دارد. که به صورت ذرات با اندازه میکرون یا زیر میکرون یا به شکل بلور های بزرگ ‌تر در منافذ یا حفره‌ ها می‌باشند.

بنابراین آهن وارد شده در ساختار زئولیت پس از فرآیند تبادل یونی با آهن موجود در فاضلاب آبکاری.  الکتروشیمیایی تحت عنوان گونه فعال در سطح الکترود وجود خواهد داشت.

نمودار مقدار جذب و ارتباط آن با فرآیند جذب و دفع نیتروژن طی فروش آب اکسیژنه

محققین با انجام آزمایش جذب دریافتند که در هر دو نمونه Z و Z-Fe  با استفاده از F TIR و فرآیند جذب و دفع نیتروژن.  به منظور اثبات هر گونه تغییر نهایی طبق شکل زیر در خصوصیات ماده مشخص شده‌ اند.

نمودار شماره 2 فروش آب اکسیژنه

طبق چند فرضیه که دانشمندان هنگام فروش آب اکسیژنه در روند این مطالعات ارائه نموده اند. طیف F TIR  از نمونه Z  وجود تعادل های خاص زئولیتیک را که برای شناسایی آن ‌ها در جدول زیر ارائه شده ‌اند را تأیید می‌کند.

در این آزمایش سه نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج مربوطه در جدول زیر آورده شده است.

جدول شماره 1 فروش آب اکسیژنه

همانگونه که در شکل زیرنشان داده شده است ایزوترم های جذب سطحی ، جذب نیتروژن از نوع دوم با یک حلقه از نوع H3  می باشند.

نمودار شماره 3 فروش آب اکسیژنه

نمودار شماره ۳ فروش آب اکسیژنه

تجزیه و تحلیل روند تخلیه و فرآیند کاهشی آهن

پس از کاهش اولیه Fe(lll) به Fe(ll) روند پیشنهادی برای توضیح رفتار الکترو کاتالیست می‌تواند یک نوع از فنتون زیر باشد.

فرمول شماره 1 فروش آب اکسیژنه

در محلول‌ های تخلیه به ‌عنوان اکسیژن مولکولی CPE  در ۴/۰ ولت کاهش می ‌یابد به گونه ‌ا ی که بر روی نمونه ‌های آهن قرار گرفته و بر پاسخ ولتامتری تاثیر می‌گذارد. در تلاش برای افزایش تحرک ماده و حساسیت نشان دادن الکترود به آب‌ اکسیژنه آزمایش ‌های مشابهی در اسیدیته‌ ۳ انجام شده‌ است.

همچنین این فرایند در روند فروش آب اکسیژنه برای افزایش پاسخ به ZME های کاتالیست شده توسط Fe(lll) صورت می‌گیرد.

نمودار شماره چهار فروش آب اکسیژنه

نمودار شماره چهار فروش آب اکسیژنه

همانگونه که در شکل فوق نشان داده شده است فرایند کاهش Fe(lll)  از زئولیت همیشه در پتانسیل  ۳۸/۰-  ولت صورت می‌گیرد و مقادیر اسیدیته در آن تأثیری ندارد.

طبق  شکل زیر از مقادیر اسیدیته کم برای جلوگیری از انحلال چارچوب زئولیتیک و از مقادیر اسیدیته زیاد. برای جلوگیری از بارش هیدروکسیدهای Fe(ll) اجتناب شده است. و حساسیت تشخیص  آب ‌اکسیژنه در این فرآیند قابل توجه بوده اما سیگنال‌ های اضافی در منحنی ‌های ولتا متری به ویژه در محدوده ۱/۰-  ولت ظاهر می شوند.

نمودار شماره پنج فروش آب اکسیژنه

بررسی روند جریان های پیک در نمودارهای کاهشی

توضیح بعضی از فرایند های ذکر شده فراتر از محدوده مطالعاتی و تحقیقاتی این مقاله می باشد.   اما می‌توان این‌گونه بیان کرد که سیگنال ‌های اضافی احتمالاً به دلیل وجود سیستم مسی از لحاظ شکل و موقعیت آن‌ ها در محور پتانسیل هستند.

باید به این موضوع توجه نمود که جریان ‌های پیک برای کاهش Fe(lll)  در اسیدیته ۳ کمتر از اسیدیته ۷ می باشد. و شکل زیر به‌طور کامل نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد.

نمودار شماره شش فروش آب اکسیژنه

بر اساس شکل فوق از بین رفتن این گونه‌ ها در داخل محلول آب اکسیژنه )که در نتیجه برای تشخیص الکتروشیمیایی در دسترس نخواهند بود. ( نشانگر این موضوع می باشد که حل شدن گونه های Fe(lll) در چنین محیط اسیدی و غلیظ مطابق با واقعیت می باشد.

سپس از روند آمپومتری پتانسیل ثابت در شرایط هیدرو دینامیکی فروش آب اکسیژنه. برای ارزیابی و بررسی علاقه بالقوه الکترود های اصلاح ‌شده به سنجش عملی آب ‌اکسیژنه استفاده گردید. این روند توسط اندازه‌گیری ‌های آمپومتریک دسته ‌ای در پتانسیل ‌های مختلف اعمال شده از منفی چهار دهم ولت تا صفر ولت. در محلول های به هم زده شده در مقدارهای اسیدیته ۳ و ۷ به همراه آب اکسیژنه انجام شد.

ازاین ‌رو که حساسیت و دقت پیش ‌بینی ‌شده با افزایش پتانسیل ها نسبت به جهت منفی افزایش می ‌یابد. به‌ عنوان مثال مقادیر ۰۳/۰  و ۵۷/۰  و ۲/۲  میلی آمپر برای Z-Fe-MCPE  که حاوی بیست درصد زئولیت می باشد. هنگام استفاده از پتانسیل مشاهده و مشخص  و ثبت گردیده است.

نمودارهای مقایسه ای فرآیند افت و کاهش حساسیت

این مطلب بیشتر تعجب آور می باشد که افت و کاهش حساسیت حدود ۵۰%  هنگام عبور از

Z-Fe-MCPE که حاوی بیست درصد زئولیت می باشد.  به Z-Fe که حاوی سی درصد زئولیت می باشد مشاهده شد. این روند می‌تواند با زمینه اولیه پایین‌تر توصیف گردد که شامل جریان ‌های مشاهده شده در غیاب آب ‌اکسیژنه می ‌باشند .و شکل ‌های مقایسه ‌ای زیر بیانگر این موضوع می‌باشند.

نمودار شماره هفت فروش آب اکسیژنه

نمودار شماره نه فروش آب اکسیژنه

نمودار شماره هشت فروش آب اکسیژنه

همچنین مقادیر حساسیت مشاهده شده در اسیدیته‌ ۳ برای تمامی پتانسیل‌ های اعمال‌ شده    علی ‌الخصوص در غلظت کم آب ‌اکسیژنه زیادتر از مقداری بود. که در اسیدیته ۷ به دست آمد. به عنوان مثال مقادیر فعلی ثبت‌ شده توسط پتانسیل کاتدی ۲/۰-  ولت برای Z-Fe-MCPE که دارای بیست درصد زئولیت می باشد. جهت تجزیه و تحلیل و بررسی آب‌ اکسیژنه در غلظت ‌های ۱۰ تا ۱۰۰  میکرو مولار در اسیدیته‌ی ۷ درحدود یک مرتبه بیشتر از مقداری بود که اسیدیته ۳ اندازه گیری  شده ‌اند.

نمودار کالیبراسیون در اسیدیته شاخص مطالعاتی

یک منحنی و نمودار کالیبراسیون به‌دست ‌آمده در اسیدیته ۷ در شکل زیر نشان داده شده است که وجود دو ناحیه غلظتی خطی را نشان می دهد.

نمودار شماره ده فروش آب اکسیژنه

طبق اطلاعات و داده‌ های شکل فوق در بهترین حالت ممکن فروش آب اکسیژنه پارامترهای تحلیلی زیر نحوه عملکرد سنسور را توصیف می کنند. پارامترها به شرح ذیل می باشند:

۱- دامنه‌های خطی از ۱۰ تا ۱۵۰ میکرو مولار از ۳/۰ تا ۱۰۰ میکرو مولار

۲- حد تشخیص تقریبا مساوی با ۶۰ میکرو مولار

۳- زمان پاسخ‌ گویی در فرآیند تقریباً برابر با یک دقیقه

شیب وابستگی غلظت آب  ‌اکسیژنه همان‌طور که در شکل فوق مشخص است. در محدوده غلظت مربوط به پاسخ آمپومتریک خطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و داده ‌ها تقریباً یکسان بوده و تائید کننده این موضوع می باشند. که عملکرد سنسور آب اکسیژنه تحت کنترل می‌باشد. معیارهای (KOUTECHY-LEVICHY) مربوط به واکنش بین آب اکسیژنه و آهن در حضور زئولیت می باشند.

منبع: sciencedirect

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه
عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه