تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم

خلاصه

در این مطالعه به بررسی تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم  پرداخته شده است. فسفوگیپسوم یک محصول صنعتی جانبی برای تولید اسید فسفریک توسط فرآیند رطوبتی می باشد و اثر گذاری آن در فروش سود پرک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. برای تولید یک تن اسیدفسفاته در حدود پنج تن فسفوژیپسوم نیاز است و محتوای اصلی آن Caso4.2H2o می باشد.

که به عنوان عامل کنترل کننده در سیمان های پرتلند با جایگزینی به جای گچ طبیعی یا به عنوان تولید فرآورده های گچی پس از اتمام عملیات حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به صورت پودر و جامد بوده و 15% از آن را رطوبت تشکیل می دهد. تمامی این درصد ها باید در فروش سود پرک لحاظ گردد.

و به دلیل هزینه بالای استخراج و تصفیه آن فقط 10% از در چین مورد اسفاده قرارگرفته و مابقی آن دورریخته می شود و بخاطر ایجاد آلودگی های زیستی و محیطی باید فرآیند استخراج و استحصال آن را سرعت بخشید. هدف از این مطالعه افزایش مقاومت اولیه و زمان محکم شدن سیمان با افزودن سود پرک به آن می باشد. که یک از عناصر مهم در فروش سود پرک به شمار می آید.

آزمون زمان مستحکم شدن و قدرت سیمان پس از ترکیب با سود پرک و ارتباط آن با تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم

در  آزمایش تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم محققین یک نمونه حاوی 15 تا 20 درصد رطوبت را تهیه نموده. و سپس آن را در یک فر به دمای 60 درجه خشک کرده و آن را در یک مخلوط کننده توپی با ابعاد خاصی مخلوط نموده. و مقدار مشخصی از آن را برای سطحی مشخص با فشار و سختی خاصی آماده نمودند.

در ادامه کار مقدار مشخصی ازآهک نیز وارد این فرآیند شد و محققین پس ازآسیاب نمودن آن ،  سیمان بدست آمده را مجدد در سطح مشخص دیگری آزمایش کردند پس از این فرآیندها در آزمایش آخر سود پرک را وارد آزمایش کرده و نتایج را در روند فروش سود پرک مورد بررسی قرار دادند. زیرا این نتایج نقش تعیین کننده ای برای مشتریان به هنگام فروش سود پرک دارد.

در جدول زیر فهرست مواد اولیه مورد اسفاده ذکر شده است.

ترکیب سیمان با سود پرک

ترکیب سیمان با سود پرک

PG                                     فسفوژیپسوم

GGBFS                                مواد اضافه شده در آزمایش دوم

LS                                      مواد اضافه شده در آزمایش سوم

SS                                      مواد اضافه شده در آزمایش چهارم

جدول قدرت مقاومت و  زمان گیرایی سیمان و تاثیر آن بر روند فروش سود پرک

قدرت مقاومت و زمان گیرایی سیمان

قدرت مقاومت و زمان گیرایی سیمان

بررسی تاثیر سود پرک بر زمان گیرایی سیمان هنگام مطالعه تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم

با توجه به مقادیر جدول بالا مشخص می شود. که با اضافه نمودن سود پرک به سیمان زمان گیرایی آن به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند. و مشاهده می کنیم که هرچقدر مقدار سود پرک مورد استفاده بیشتر باشد زمان گیرایی سیمان نیز کاهش بیشتری پیدا می کند.

که این امر به نوبه خود عامل مهمی در فروش سود پرک می باشد. به بیان دیگر مقدار سود پرک موجود در سیمان با زمان گیرایی سیمان رابطه عکس دارد همچنین از نمودارها مشخص می شود که با اضافه کردن دو مقدار از سود پرک که یکی بدون مواد SS  و دیگری حاوی 5%  مواد SS  است زمان یکسانی بدست نمی آید.

بلکه با اضافه کردن 5% مواد SS  زمان هیدراتاسیون سیمان تسریع می شود و در خود این فرآیند با اضافه شدن سود پرک و مقداری آب افزایش شتاب مشاهده می گردد و معلوم می گردد که سود پرک عامل تنظیم کننده هیدراتاسیون می باشد.

بررسی تاثیر سود پرک بر قدرت استحکام سیمان طی بررسی تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم

با رجوع به جدول بالا تاثیر سود پرک بر قدرت و استحکام سیمان را طی بررسی تاثیرات سود پرک بر خواص سیمان تولید شده بر پایه فسفوگیپسوم مشاهده می نماییم. و با بررسی ستون های افقی و عمودی جدول مشخصص می گردد که در نمونه های مختلف مورد آزمایش هرچقدر درصد سود پرک اضافه شده به نمونه بیشتر می شود به طبع آن قدرت استحکام سیمان نیز افزایش پیدا می کند.

که این مساله به نوبه خود در فرآیند فروش سود پرک بسیار تاثیر گذار می باشد. یعنی قدرت و استحکام سیمان با مقدار سود پرک اضافه شده به ترکیب رابطه مستقیم دارد.

منبع: link.springer.com