بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ

خلاصه

در این تحقیق به بررسی بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ پرداخته شده است. سلول های پستانداران از آب اکسیژنه هم به عنوان عامل از بین برنده عوامل بیماری زا و هم به عنوان یک عامل متعادل کننده سیگنال سلولی استفاده می نمایند. مطالعات محققین نشان می دهد. که فرآیند غیرفعال سازی محلی آنزیم تجزیه گر آب اکسیژنه  این اطمینان را به ما می دهد. که در روند قیمت آب اکسیژنه بایتس مد نظر قرار بگیرد. و فرآیند تولید این اکسیدان فقط به سایت سیگنالی محدود می شود.

تشرح کلی فرآیند بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ

این فرضیه که فرآیند بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ به عنوان یک عامل سیگنالی در سلول های پستانداران عمل می کند. حدود یک دهه قبل توسط پژوهشگران مطرح گردید. اما این فرضیه همچنان به قوت خود باقی است. تردید ها و بحث و جدل ها در مورد این فرضیه بخاطر وجود تناقضی آشکار مابین ویژگی های لازم برای یک مولکول سیگنالی و ویژگی های آسیب زننده به آب اکسیژنه می باشد. و این مساله قیمت آب اکسیژنه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

و عمدتا توسط آنزیم های سم زدا همانند پراکسیر دوکسین در داخل سلول ها خنثی می گردد. در سلول های فاگوسیتوز کننده NADPH اکسیداز جهت نابودی مستقیم عوامل میکروبی مهاجمآن را  تولید می نمایند. تحقیقات محققین به حل این مساله کمک می نمایند. که سلول های پستانداران به چه طریقی خاصیت سمی آن را خنثی نموده و از آن به عنوان یک مولکول سیگنالی در روند بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ استفاده می کنند.

خنثی سازی موضعی آب اکسیژنه در روند مرتبط با قیمت آب اکسیژنه توسط آنزیم پراکسیر دوکسین شرایطی را فراهم می آورد. که غلظت کم آن باعث واسطه قرار گرفتن سیگنال گیرنده تیروزین کیناز در زیر مجموعه های سلولی خاصی شود. و از تجمع زیان بار آب اکسیژنه در سایر قسمت های سلول جلوگیری نماید. شرح جزئیات چگونگی تولید آن و اثر آن بر فرآیند سیگنالینگ بعد از فعال شدن گیرنده های تیروزین کیناز در حال آشکار شدن می باشد.

برخورد گیرنده تیروزین کیناز با لیگاند آن باعث تولید آن می گردد که به وسیله NADPH اکسیداز در غشای پلاسمایی اکثر سلول های پستانداران کاتالیز می گردد.

بررسی روند تاثیر قیمت آب اکسیژنه در بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ

شکل زیر شماتیک کلی روند آغاز و پایان فرآیند سیگنالینگ را نشان می دهد

فرآیند سیگنالینگ با حضور آب اکسیژنه

فرآیند سیگنالینگ با حضور آب اکسیژنه

در طول بازنشانی سلولی در آب اکسیژنه جهت فرآیند ایمن سیگنالینگ ، آب اکسیژنه در مجاورت گیرنده های فعال شده تیروزین کیناز تولید می گردد. و با غیرفعال کردن پروتئین تیروزین فسفاتازهای مجاور سیگنال اولیه را تقویت می نماید. این کار عمدتا فرآیند سیگنال دهی به وسیله اجزای مسیر دفسفریلات را غیر فعال می نماید. پروتئین تیروزین فسفاتازها مقادیر کمی از سیستئین فعال و PKa را دارا می باشند.

و آن ها را به وسیله آب اکسیژنه در معرض اکسیداسیون قرار داده و غیر فعال می نمایند. همچنین آنالیز این محصول در هنگام خرید آب اکسیژنه باید مورد توجه قرار بگیرد. با وجود اینکه نقش آن در فرآیند سیگنالینگ غشایی کاملا اثبات شده است. اما اختلاف نظرهای زیادی در مدل کنونی وجود دارد.

درک چگونگی تجمع آب اکسیژنه درسطوح مورد نیاز برای اکسداسیون موثر و غیر فعالسازی پروتئین تیروزین فسفاتها که در حضور پراکسی دوکسین های سلولی رخ می دهد. و آن را به آب تبدیل می نماید دشوار می باشد. با توجه به اینکه هم غلظت سلولی و هم واکنش پذیری نسبت به آب اکسیژنه از لحاظ پروتئین تیروکسین فسفاتازها مقادیر زیادی برای پراکسی دوکسین ها می باشند. تاثیر زیادی در فرآیند قیمت آب اکسیژنه دارا می باشد.

اکسیداسیون پروتئین تیروزین فسفاتازها توسط آن تقریبا غیر ممکن می باشد. لذا این سوال مطرح می شود که سلول در حالی که از تجمع آب اکسیژنه زیان بار ممانعت می کند چگونه از سد اکسایش ردوکس عبور می نماید.

منبع:https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.02.003